Saturday, 16 July 2011

2011年7月12日                         星期二                                               晴

今天,我忽然觉得世上的小孩都十分忙碌,又要补习,又要做功课,又要。。。。。。好忙啊!

我想有可能是因为现代的科技发达才会导致孩子十分忙碌。今天下午,我刚从学校回家,那时已是下午二时四十五分,我匆匆忙忙地在书桌上做功课。完成功课后,我赶紧地吃午餐。之后,我就到浴室里洗澡。

接着,我便急急忙忙地乘坐妈妈的车子去补习班补习。补习完后,我便回家吃一顿丰富的晚餐。

之后,我便到钢琴班弹钢琴。然后,我回到家便去刷牙以及洗脸。洗刷完毕后,我便上床会周公。

我希望小孩可以不要那么忙碌。
这是我学校的美术功课

No comments:

Post a Comment